Consultant

บริษัทของเราให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำระบบ ISO มากกว่า 10 STANDARD รวมไปถึง การจัดทำ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กว่า 100 มาตรฐาน
 
 
ISO 9001 : 2015

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้

 
ISO 14001 : 2015

มาตรฐานการจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือระบบบริหารงานในด้านการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจของการดำเนินงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มาตรฐานสากลนี้จะช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณรวมทั้งการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

 
IATF 16949 : 2016

ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 นี้เป็นระบบบริหารคุณภาพเฉพาะทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์IATF 16949:2016 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญที่การป้องกันจุดบกพร่อง ลดตัวแปรและของเสียในโซ่อุปทานยานยนต์ IATF 16949:2016 ปรับใช้ได้กับการออกแบบและการพัฒนา การผลิต

 
ISO 45001:2018

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะช่วยให้องค์กรทุกขนาดและทุกประเภท อุตสาหกรรมปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานด้วยการลดความเสี่ยงและ สร้างสภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

 
 
ISO 13485 : 2016

มาตรฐาน ISO 13485 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การจัดทำระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ เป็นมาตรฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ Logistics

 
ISO 50001 : 2011

ISO 50001 เป็นระบบการจัดการพลังงาน จัดการความเสี่ยงพื้นที่โดยรอบด้านพลังงานในอนาคตของคุณ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60

 
ISO/IEC 27001 : 2013

มาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้บแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ

 
GMP

GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญมากในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ HACCP หรือ Hazards Analysis and Critical Points) คือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว

 
HACCP

คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

 
BRC

วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานเป็นการระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่ต้องมีการกระทำให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งรวมถึงระบบ HACCP ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานในการการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร

 
ISO 26000 : 2010

เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องค์กรทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนา ในการสนองตอบความต้องการของสังคม

 
ISO 22000 : 2005

คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร เป็นระบบสากลที่พัฒนา โดย Codex มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และสอดคล้องกับมารตฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ GMP, HACCP, BRC, IFS, SQF, ISO 9001

 
ISO 39001 : 2012

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 39001 จะช่วยให้องค์กรของท่านมีโครงสร้างการปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล สำหรับการกำหนดและการจัดการด้านความเสี่ยงความปลอดภัยทางถนน

 
ISO/IEC 17025 : 2017

คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ฯลฯ

 
ISO 29990 : 2010

คือ มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) เป็นมาตรฐานที่ใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม (Non-formal Education) ที่ไม่ใช่การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา (Non-formal Education) อาทิเช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ

 
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

สามารถอบรมและให้คำปรึกษาจนได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์เหล็ก ถังดับเพลิง ของเด็กเล่น หมวกกันน๊อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เป็นต้น

 
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)

คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน


23 July 2021

Viewed 4454 times

Engine by shopup.com