Pre Audit

 

Pre Audit บริษัทของเราสามารถให้บริการตรวจประเมินเสมือนจริงประหนึ่งทางผู้ตรวจประเมิน (CB) มาตรวจเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนที่ลูกค้าจะถูกประเมินจริงจากผู้ให้การรับรอง ISO (CB)

 


23 July 2021

Viewed 3307 times

Engine by shopup.com